یلدا

یلدا
بلداتون مبارک

یلدا تولد دوباره

هنوز دل محو زیبایی کوچه باغ های خیال انگیز و رویایی است ؛ مست بوی خاک باران خورده و موسیقی گوش نواز باران.
هنوز چشم غرق دنیای رنگ ها و رقص برگ های هزار رنگ در هو هوی باد...
هنوز فرش هزار رنگ گسترده شده به زیر پا ما را به سوی خود می خواند...که ناگاه گذر بی وقفه زمان دری دیگر به روی دل می گشاید.
دری رو به سپیدی و صفا؛سوز و سرما؛
مهر و گرما.
و در این میان آنچه این دو را به هم پیوند می دهد باشکوه تر و زیباتر است.
آری" یلدا"پیوند زیبایی هاست.
"یلدا "تولد دوباره است.تولدی که چشم دل را می گشاید روبه خوبی و با هم بودن و مهربانی.
رو به سوی خوبی و نیکی .
رو به سوی سپیدی و پاکی.

توران محمدی

ارسال نظر