شعور

شعور
همواره دانستن به انسان آرامش خواهد داد

1. از روی ظاهر به داوری نپردازید . ]شمان شما غالبا فریب تان می دهند و فقط قسمت ظاهر حقیقت را آشکار می نمایند. 

2. از روی تعقل و بهره گیری از حواس پنج گانه ، این نعمات خدادادی ،به از بین بردن موانع بیندیشیم. 

3. شخصا به بررسی مسائل بپردازید با بهره گیری از ایمان قوی و مواهبی که نام برده شد. 

4. تقصیر را به گردن یک شخص ، یک حادثه و یا یک چیز نگذارید. 

5. وجود الگو های منفی در ضمیر باطن علت اصلی تمام شرارت هاست. الگو های سازنده در ضمیر باطن موجبات پیروزی و موفقیت شما را فراهم می کنند.

6. فریب بزرگ در اعتقاد داشتن به علت ها و معلومات مادی نهفته است. 

7. قانون زندگی ، قانون باور است. هر چه را که ما می کاریم ، درو می کنیم. کلیه تجارب و حوادث زندگی ما نتیجه باورهای کلی ماست. 

8. شعور خود آگاه خود را با حقایق مربوط به خدا پر کنید. در این صورت ضمیر باطن شما یک چنین حقایقی را قبول کرده است و باعث خواهد شد آن را به صورت تجربه درآورید. 

9. این حقیقت بزرگ را یاد بگیرید که هیچ شخص ، وضعیت و یا شرایطی موجبات بیماری، بدبختی و شکست شما را فراهم نمی کند. 

10. ممکن است شما روی سرود ، محبت یا آهنگ نفرت را حک کنید. شما سرود محبت را انتخاب می کنید. 

11. نیکی و بدی نتیجه طرز استفاده از ذهنتان می باشد. فکر شما علت ، تظاهر و جلوه گری آن معلول است. 

12. تلقینات و اظهارات دیگران قدرتی در خلق اشیا و مسائلی که آنها تلقین می کنند ، ندارد. ممکن است اشتباه شما را گول بزند. ولی بدانید همواره حقیقت آزادتان خواهد ساخت. 

13. از شکست ها نهراسیم . شکست پل پیروزی است. تاریخ ثابت کرده است که بسیاری از پیروزی ها پس از شکست رخ داده اند. ناپلئون می گفت :بارها دچار شکست شدم تا آنکه راه شکست دادن را آموختم. 

14. هر کس تلخ و شیرین زندگی را چشیده باشد ، تسلیم سختی ها نمی شود زیرا همان گونه که آتش ، آهن را تقویت می کند ، مشکلات اراده انسان را قوت می بخشد. 

15. پایداری سر آغاز موفقیت است . ادیسون می گفت : من هیچ گاه به یاس و نا امیدی اجازه نخواهم دادکه در من نفوذ کند . هر چند بارها و بارها دچار شکست شوم . برای موفقیت با یاس و بد بختی مبارزه کن. 

16. آرزو های دنیوی را کوتاه کن تا موفق باشی چون نشان کوتاه ساختن آرزوی واهی است. 

17. خدا یا تو پاک و منزه هستی، راه هر کسی که تو راهنمای او نباشی چقدر پر مانع است. و علم تو تنها چیزی است که با بخشش کم نمی شود. 

      روزی بهلول وارد قصر رشید شد و تخت مخصوص او را خالی دید، پس لحظه ای همچون پادشاهان روی آن نشست ، ختمتگزاران او را دیدند و سخت وی را زدند و از تخت پایین کشیدند. همان لحظه هارون وارد قصر شد و بهلول را دید که نشسته و گریه می کند. پس علت را از خدمتگزاران جویا شد . گفتند : دیدیم که او بر تخت تو نشسته ، پس او را برای ادب کردن زدیم . هارون دلش برای بهلول سوخت و به او گفت : دوست من گریه نکن . من خدمتگزاران را مجازات خواهم کرد. بهلول پاسخ داد : ای هارون من به حال خود گریه نمی کنم بلکه به حال تو گریه میکنم. من یک لحظه بر تخت تو نشستم و با این کتک سخت مجازات شدم و تو در طول عمرت در این مکان نشسته ای ، پس چگونه در آخرت مجازات خواهی شد. 

     از سخنان لقمان حکیم به فرزندش از حکمت های پیامبران بسیاری را شنیدم و هشت حکمت را برای تو برگزیدم. اگر در نماز بودی قلبت را حفظ کن . اگر در مجالس مردم بودی زبانت را حفظ کن. اگر در خانه مردم بودی دیده ات را نگه دار . اگر بر غذا بودی شکمت را نگه دار . دو چیز را هرگز ذکر نکن ، بدی کردن مردم به تو و نیکی تو به مردم . دو چیز را هرگز فراموش نکن ، خدا و سرای آخرت را.

بهروز رحمانیان

ارسال نظر