آریز

آریز
آریز ، کوهی میان مسیر سنندج به مریوان

     آریز نام کوهی در استان کردستان با ارتفاع 2/226 متر بین مسیر جاده سنندج به مریوان واقع شده. کردها از این واژه ی آریز برای اسامی پسرانشان که نمادی از صبوری و قدرت و شکوه است استفاده نموده و این اسم را روی پسرانشان می گذارند. مسیر راه سنندج به مریوان از گردنه ای عبور می کند که بخشی از آن از دامنه ی این کوه است. و مردمان آن دیار این گردنه را به اسم گردنه ی کوه آریز می شناسند. که منطقه ای است که در فصل زمستان با بارش برف فراوان به علت کوهستانی بودن منطقه تردد و عبور و مرور به سختی و مشقت صورت می پذیرد. 

     اقتدار این کوه در فصل زمستان و زیبایی و بخشش و سخاوت آن در فصل بهار این کوه را تشبیه به مردی صبور و شجاع و سخاوتمند کرده که برکتی برای مردمان آن دیار است. با این توصیف مردمان کرد نشین اوصاف این کوه را برای فرزندانشان که با غم ها و شادی ها و داستانها و اتفاقاتی که در دامنه ی این کوه سالیان سال رخ داده با عشق باز گو می کنند. مردمان  آن دیار با دیدن این کوه در مسیر راهشان باعث به یاد آوری عزیزانشان می شوند که هم نام این کوه استوارند. بله آریز فقط اسمی خاص است و هنوز معنی خاصی برای آن نوشته و مشاهده نشده. آریز را می توان همان اقتدار حرف ، آ در اول حروف الفبا در بخش اول اسم آریز دانست. 

ارسال نظر