انگیزشی

انگیزشی
محال است چیزی راکه حق الهی من است ازدست بدهم

يادآورى:

اگر انسان چیزی را از دست بدهد، نشان می دهد که در ضمیرناخوداگاه خود اعتقاد به از دست دادن وجود دارد.
به محض اینکه انسان این اعتقاد کاذب را از ذهن ناخوداگاه خود بزداید، آنچه را که از دست داده است یا معادل آن را به دست خواهد آورد.
انسان چیزی را از دست می دهد که یا حق الهی او نباشد و یا آنقدر که باید و شاید عالی نباشد.
جملات تاکیدی:
در ذهن الهی از دست دادن وجود ندارد. پس من نمی توانم آنچه را که حق الهی من است از دست بدهم.

محال است چیزی را که حق الهی من است از دست بدهم. آنچه را از دست داده ام به من باز گردانده خواهد شد. یا معادل آن را به دست خواهم آورد.ارسال نظر