داروهایی که باید قبل یا بعداز غذامصرف شوند:

داروهایی که باید قبل یا بعداز غذامصرف شوند:
داروهایی که بایدبعداز غذامصرف شوند:

کورتونهای خوراکی (پردنیزولون)
آسپرین (ASA)
ایبوبروفن و بروفن

ایندومتاسین (ایندوسید)

دیکلوفناک (ولتارن)

مفنامیک اسید(پونستان)

داکسی سایکلین

ماینوسایکلین (ماینوسیلین)

سوسپانسیون AL.MG.S وAL.MG

ویتامین B1

باکلوفن

‌نانگلینید

متفورمین

اکاربوز

داروهایی که بایدقبل ازغذامصرف شوند:

پنی سیلین های خوراکی (بجز آموکسی سیلین)

آزیترومایسین (جذب بهتری دارد)

امپرازول

پنتوپرازول

لانسوپرازول

رابوپرازول

اسموپرازول

پپرمینت(کلپرمین،کارمینت،سوپرمینت)

مبوورین(کلوفاک)

کلیدینیوم سی

گلی پیزید

گلی بن کلامید

گلی کلازید

متوکلوپرامید(پلازیل)

دامپریدون(موتیلیوم)

لووتیروکسین(اوتیروکس)

لوودوپاB و لوودوپاC

گردآورنده: رستگار ویسی

ارسال نظر