شربتهای ضد سرفه و خلط آور

شربتهای ضد سرفه و خلط آور
الف - گیاهی :
از عصاره آویشن تهیه میشوند.مهمترین آنها شامل

۱-برونکوTD(شربت)

۲- تیمکس (قطره و شربت )

۳- تیمیان (شربت)

۴- برونکوباریج (شربت)

۵-برونکوسین (شربت)

۶- توسیان(شربت)

 

عصاره آویشن و عسل :

۱- هانی تیم (شربت )

۲- تیموسان (شربت)

 

عصاره گیاه پیچک شامل :

۱- پروسپان(شربت)

۲- پروسپیتان(شربت)

 

در نوزادان و شیرخواران بهتر است از "تیمکس ، پروسپان ، پروسپیتان ، پدی کاف ، توسیان" استفاده شود.

 

ب - شیمیایی و صنعتی یا ترکیبی (گیاهی و شیمیایی و صنعتی) :

 

۱- دکسترومتورفان ساده

۲- دکسترومتورفان پی (Pمخفف پسودوافدرین است در ترکیب این دارو)

۳- اکسپکتورانت ساده و کدیینه

۴- گایافنزین

۵- تئوفیلینG )Gمخفف گایافنزین است)

۶- دیفن هیدرامین ساده

۷- دیفن هیدرامین کامپاند(امونیوم کلراید در ترکیبش وجود دارد)

گردآورنده: رستگار ویسی

ارسال نظر