7دشمن کلیه رابشناسید

7دشمن کلیه رابشناسید
نوشابه ها

مصرف زیاد نمک

مصرف زیاد کافئین

مصرف داروهای مسکن

مصرف زیاد پروتئین

مصرف الکل

نگه داشتن ادرار

گردآورنده : رستگار ویسی

ارسال نظر