تروما:

تروما:
مهمترین مراقبت اولیه در شکستگی، بی حرکت کردن اندام است که باعث:

کاهش درد و آسیب کمتر میشود.

بی حرکتی در اندام شکسته را به دو صورت میتوان انجام داد:

 

۱-آتل گیری اندام

۲-بستن دست شکسته شده به تنه و پای شکسته شده به پای مقابل و انگشت شکسته شده به انگشت سالم کنار آن

 

 

درمواجه شدن با شکستگی باید اقدامات زیر را به ترتیب انجام داد:

 

۱-تماس با اورژانس و درخواست کمک

۲-حمایت روانی بیمار

۳-اگر مطمعن نیستید اندام شکسته است یا نه مانند اندام شکسته رفتار کنید.

۴-اندام آسیب دیده را جز در موارد ضروری حرکت ندهید.

۵-اندام شکسته شده یا مشکوک به شکستگی را بی حرکت کنید و از کشیدن،صاف کردن و جا انداختن استخوان خودداری کنید.

۶-علائم حیاتی بیمار و خونرسانی اندام بیمار رابعداز آتل بندی کنترل و چک کنید.

۷-انتقال بیمار به مراکز درمانی

 

 

درمواجهه با بیمار بدحال به ترتیب الویت با کنترل علائم حیاتی،درصورت نیاز احیا،کنترل خونریزی،پانسمان، شستشو زخم ها،درمان شوک و افت فشار خون و در پایان مراقبت و انتقال و بی حرکت کردن شکستگی استخوان ها است.

گردآورنده : رستگار ویسی

ارسال نظر