علامت اختصاری آزمایشهای خون

علامت اختصاری آزمایشهای خون
Fbs=قندناشتا Na=سدیم
Bs=قندغیرناشتا k=پتاسیم

Chlo=کلسترول    Mg=منیزیم

TG=تری گلیسرید  Ca=کلسیم

HDL=چربی مفید  Cl=کلر

LDL=چربی مضر   Ph=فسفر

Ast=آنزیم کبدی    BUN=نیتروژن خون           

Alt=آنزیم کبدی     Cr=کراتینین

WBC=گلبول سفید Ure=اوره

Hb=هموگلوبین      mg=میلی گرم

HCT=هماتوکریت   ml=میلی لیتر

PLT=پلاکت           HIV=ایدز

BG=گروه خونی     HBC=هپاتیت ب

CBC=آزمایش خون T4=تیروکسین

T3=تری یدوتیرونین UA=ادرار 

TSH= هورمون محرک تیرویید

SE= آزمایش مدفوع

Bill-T=بیلی روبین توتال

Bill-D=بیلی روبین دایرکت

گردآورنده : رستگار ویسی

 

ارسال نظر