نحوه اندازه گیری فشار خون

نحوه اندازه گیری فشار خون
دو روش وجود دارد:
الف - ثبت فشارخون بدون گوشی پزشکی (روش دستی) : در این روش فقط فشار سیستولیک ثبت میشود

روش انجام:

۱-ابتدا کاف را دور بازودوانگشت بالاتر از چین آرنج میبندیم.

۲-پیچ تنظیم فشارسنج را میبندیم.

۳-نبض رادیال(مچ) یابراکیال(چین آرنج) را با انگشت اشاره و وسط لمس و پیدا میکنیم

۴-با پمپ فشارسنج کاف را تا ۳۰الی ۴۰ میلیمتر جیوه بالاتر از جایی که نبض زیرانگشتمان قطع میشودباد میکنیم.

۵-به آرامی کاف را خالی میکنیم در حالی که درجه فشارسنج را نگاه میکنیم اولین نبضی که زمان خالی کردن کاف زیر انگشتانمان احساس میکنیم فشار سیستولیک می باشد.

۶-فشارسنج را باز میکنیم و فشار را ثبت میکنیم.

ب- ثبت فشار خون با گوشی پزشکی:

در این روش هم فشارسیستولیک هم دیاستولیک را ثبت میکنیم.

روش انجام:

۱-ابتدا کاف رادوربازو دوانگشت بالاتر از چین آرنج میبندیم

۲-پیچ تنظیم را میبندیم.

۳-قسمت Bellیا دیافراگم گوشی را روی شریان براکیال (چین آرنج) قرار میدهیم به طوری گوشی زیر کاف قرار نگیرد فقط نزدیک آن باشد. و گوشی را در گوش خودقرار میدهیم.

۴-کاف رابا تلمبه زدن تا۳۰الی۴۰میلیمترجیوه بالاتر ازجایی که صدای نبض قطع شود و نشنویم پر میکنیم.

۵-سپس به آرامی پیچ تنظیم را باز میکنیم تا کاف خالی شود. در حالی که درجه فشارسنج رانگاه میکنیم اولین صدای نبضی که میشنویم فشار سیستولیک است.

۶-با همان سرعت کاف را خالی میکنیم و به درجه نگاه میکنیم تا جایی که صدای نبض قطع میشود جایی که صدا قطع میشود فشار دیاستولیک است.

۷-سپس کاف را کامل خالی میکنیم و فشارسنج را باز میکنیم.

نکات مربوط به اندازه گیری فشار خون:

۱-کاف را دو انگشت بالاتر از چین آرنج ببندید.

۲-کاف را نه شل نه سفت ببندید زیرا فشار را با خطا نشان میدهد. طوری ببنیدید که دو انگشت بسته از بالا زیر کاف برود.

۳-لوله های فشارسنج درجهت شریان بازویی قرار گیرد.

۴- فرد در حالت نشسته یا خوابیده قرار گیرد به طوری که دست در راستای قلب قرار گیرد.

۵- آستین لباس نباید تنگ باشد.

۶-قبل از اندازه گیری فرد حداقل یک ربع درحالت استراحت باشدواسترس نداشته باشد.

۷-حداقل نیم ساعت قبل از خوردن غذا ، چای و قهوه خودداری کند.

۸-دست چپ یا راست برای فشار گرفتن فرقی ندارد.

گردآورنده : رستگار ویسی

ارسال نظر