روانشناسی

روانشناسی
جبران ازراه تحقیردیگران

افراد برای جبران شکست و پوشش گذاشتن بر روی معایب خود، گاه به نکوهش و تحقیر دیگران می پردازند و از این راه احترام خود را در نظر خویش حفظ می کنند. اگر شخص به علت کمبود معلومات یا توانایی لازم موفق نشده باشد به شغل یا مقامی دسترسی پیدا کند، برای جبران این شکست ارزش آن مقام یا صاحب آن را پایین می آورد.
همچنین زمانی که یک شخص نمی تواند خود را برتر و غالب سازد، در این صورت ابتدایی ترین اصل نسبیت را به کار می گیرد ؛ یعنی برای بالاتر بردن میزان اهمیت و ارزش خود، همواره زندگی آنان را زیر نظر گرفته تا اگر کوچک ترین اشتباهی از آنان سر بزند، آن را بزرگ جلوه داده و آنان را در نظر دیگران مورد تمسخر قرار دهد و گاهی اوقات کار به تهمت و افترا نیز می کشد... !

ارسال نظر