روانشناسی

روانشناسی
مطلب زیبا

دنیا پر از شادی و فراوانی و برکت است.
اگر نگاهمان را تغییر دهیم
همه این موهبت ها را خواهیم دید ...

زاویه دید هر انسانی بسیار مهم است ...
ما چه چیزی را می‌بینیم ...

فراوانی یا کمبود را
عشق یا نفرت را
انتقاد یا تایید را
انعطاف ‌پذیری یا مقاومت را

بیایید یک جور دیگر نگاه کنیم

در وقت سختی نگوییم هیچ چیز نداریم

برای نداشتن یک نعمت ، نعمت ها
و برکت های دیگرمان را نببینم

بلکه سپاس بگذاریم برای چیزهای خوبی
که داریم تا آن چیز که نداریم نیز
به ما داده شود ...

ارسال نظر