روانشناسی

روانشناسی
مطالب انگیزشی

روزه ای که باید بگیریم پرهیز از خاطرات منفی گذشته و کینه ها و بخل و رشک و نفرت و انزجار و انتقاد و احساس بی عدالتی و آزار و هر گونه ناهماهنگی دیگر است.
قانون معنویت حکم می کند که اگر می خواهید مشکلات تان خاتمه یابند و به راستی در زندگی پیشرفت کنید، ببخشایید. بسیاری از مردم، واژه 《بخشایش》 را دوست ندارند.

بخشایش یعنی آزاد و رها کردن و چیزی مثبت را جایگزین چیزی منفی ساختن.

کاترین پاندر

ارسال نظر