توصیه های لازم برای مصرف کنندگان مواد غذایی کنسرو شده

توصیه های لازم برای مصرف کنندگان مواد غذایی کنسرو شده
1- قبل از مصرف کنسروها جهت از بین بردن سم خطر ناک بوتولیسم احتمالی موجود در مواد غذایی کنسرو شده قوطی های کنسرو به مدت 10 دقیقه در آب جوشانده شوند .

خوشبختانه با جوشاندن کنسروها در مدت زمان ذکر شده، بوتولیسم ترشح شده توسط باکتری کلستریدیوم بوتولینیوم از بین می رود.

 

2- برای گرم کردن مواد غذایی کنسرو شده قوطی کنسرو چه به صورت در بسته و چه باز شده مستقیماَ روی شعله قرار داده نشود . ممکن است در اثر شعله مستقیم و حرارت زیاد لحیم جداره قوطی ذوب شود و باعث ورود ذرات فلز به داخل ماده غذایی گردد.از طرفی خصوصاَ در مورد قوطی های بازشده حاوی مواد غذایی که مستقیماَ روی شعله قرارداده شده اند ، حرارت باعث تسریع فعل و انفعالات شیمیایی بین مواد غذایی و جداره داخل قوطی که در اثر باز شدن آسیب دیده اند و اندود آن از بین رفته است می گردد.

 

3- پس از باز کردن قوطی کنسرو محتویات آن فوراَ خارج و در ظرف دیگری ریخته شود . چراکه ممکن است ماده غذایی بعد از بازکردن درب قوطی در مجاورت اکسیژن هوا با جداره داخل قوطی هر چند که اندود هم شده باشد وارد واکنش شود .

 

4- برای نگهداری مازاد محتویات قوطی کنسرو بهتر است از ظروف شیشه ای استفاده نمود و حتماَ در یخچال نگهداری شود .

 

5- معمولاَ بهترین زمان مصرف کنسرو 2 سال پس از تاریخ تولید می باشد.

 

6- نشت مواد غذایی داخل قوطی خصوصاَ در مورد قوطیهایی که ضربه دیده اند موجب تماس محتویات با هوای خارج و در نتیجه فساد و سمیت آن می شود لازم است از مصرف آن خود داری شود .

 

7- در صورت وجود زنگزدگی در سطح خارجی قوطیها ، احتمال سوراخ بودن و فساد محتویات آن وجود دارد .لذا از مصرف این چنین کنسروهایی بایستی خودداری شود . ایجاد حالت زنگ زدگی در سطح داخلی قوطی ها هم محتویات آن را غیر قابل مصرف می نماید . چراکه اولاَ زنگ ایجاد شده با محتویات در تماس خواهد بود و ثانیاَ احتمال سوراخ بودن بدنه و باز شدن درزها در منطقه زنگزدگی  وجود خواهد داشت .

8- پیش از باز کردن درب قوطی کنسرو باید سطح خارجی قوطی را به خوبی با مایع ظرفشویی بشویید و سپس درب قوطی را باز کنید.

نوشته رستگار ویسی

 

ارسال نظر