راه های پیشگیری از ایدز را بشناسید

راه های پیشگیری از ایدز را بشناسید
پرهیز از روابط جنسی آزاد و چندین شریک جنسی

استفاده از كاندوم در هنگام رابطه

پرهیز از نزدیكی از پشت

 پرهیز از نزدیكی در هنگام عادت ماهانه

 پرهیز از اعتیاد تزریقی و عدم استفاده از سرنگ مشترک

 پرهیز از  خالكوبی

 پرهیز از حجامت غیربهداشتی

 عدم استفاده از وسایل شخصی دیگران مثل تیغ

 انجام بهداشتی ختنه

ارسال نظر