تحقیق و پژوهش در مورد صنایع دستی

تحقیق و پژوهش در مورد صنایع دستی

صنايع دستی به عنوان زير مجموعه ای وسيع از هنرهای سنتی ايران، از گذشته‌های دور تا به امروز جايگاه ويژه و والايی در فرهنگ بومی معنوی و در گستره هنر مقدس سرزمينمان داشته است .

صنايع دستی يك مكانيسم عالی تفكر است كه در حيطه آن اهدافی معين به قصد تداوم معيشت در زندگی اقتصادی و نيز رشد و توسعه فرهنگ و دانش ملی و در نتيجه پس از برآورده شدن نيازهای بشری موجب تكامل و تعالی جامعه می شود در چهارچوب اين انديشه‌های عالمانه گروههای انسانی پويا شده و ركود و ايستايی ها كه موجب رخوت و خمودی عقل آنان می شود از بين می رود و در نتيجه انسانهايی با ويژگيهای جديد در جامعه نوين نمودار می گردند .ديناميك و پويايی جسم در جامعه تحول به وجود آورده و آن طور كه خواست بشر است فرهنگ و اقتصاد پا به پای يكديگر پيش می رود .

هنر يك مسله مادی نيست كه از كسی بگيرد يا به كسی بدهد و هنرمندی يك كار ساده و بی مايه نمی باشد بلكه هنرها يادگارهای بسيار قديمی و ارمغانی است از انديشه های دور و دراز ملتها .

می توان گفت كه صنايع دستی گزارشی از هويت افراد و در جمع آنها هويت مجموعه يك قوم و قبيله و در نهايت يك ملت است .بررسی اين امر نياز به دقت و پی جويی دارد به اختصار می توان گفت كه صنعت دستی هر قوم، گوشه ای از هويت يك قوم را در گذشته تاريخی اش بيان می كند . و در حضورش در دوران معاصر حلقه واسطه و رابطه بين هويت گذشته و هويت كنونی اين قوم و عرضه هويت گذشته قوم يا تاريخ وی به اقوام ديگر است و در نتيجه يكی از عوامل اصلی . اساسی معرفی اقوام به يكديگر و نشان دادن عواطف و احساسات آنها با ظرافت ها و دقت ها . لطف ها ـ صفاها ـ مهرها و محبت هايی است كه در يك قوم وجود داشته است .

جوامع مختلف با معيارهای متفاوت سنجيده می شود كه يكی از آنها بازده صنعت و هنر آنها است تا آنجا كه بعضی ها، جوامع صنعتی را متمدن تر از ديگران می پندارند زيرا معتقدند كه اين گروه خلاقيت داشته و توليدات آنها با كيفيت مطلوب عرضه می شود .

از آنجا كه نوع معيشت كشورهای مختلف و جوامع گوناگون، متفاوت بوده و ارتباط مستقيم با كار و فعاليت افراد آن جامعه دارد . بنابراين بايد ديد كه قدرت تفكر و خلاقيت و پيامدهای آن چه نقشی بر صنعتی شدن آن جامعه دارد . نكته مهم ديگر كه در اين زمينه قابل توجه و تامل است اين است كه چرا اقوامی در صنايع در مرحله عالی و پيشرفته قرار داشته و حتی مخترع ماشين های نخستين بوده اند كه ماشين های بعدی با توجه به مكانيسم آنها ساخته شده است در كنار صنعت ماشينی آن طور كه بايد شايد پيشرفت نكرده اند بررسی اين امر و يافتن علل و جهات آن را از لحاظ فرهنگی مهم است و شايد در كار توسعه صنعتی اين قبيل كشورها نيز مفيد باشد . دستبافتها بخش گسترده ای از هنر سنتی مردم ايران زمين را تشكيل می دهد و چون هر گوشه ای از اين هنر ريشه در ژرفای تاريخ و تفكر و ذوق و زيبای شناختی دارد تحقيق مفصل و اساسی در آن مستلزم تلاش دسته جمعی محققان و هنرپژوهان است .

از آنجا كه علی رغم فراز و فرودهای در دستبافی ايران دستبافتهای از جمله قالی بافی و ورنی بافی هنوز هم بخش مهمی از صنايع دستی كشور را تشكيل می دهند . با اين همه آنچه مرا با بضاعت اندكم به بررسی كوتاه و نظری هنر و دستبافتهای سنتی ترغيب كرده است . علاقمندي بسيار به دانستن بخشی از فرهنگی است كه به شايستگی ما را در جهان متمايز و مستثنی گردانيده است لذا اين جانب با ديدن دستبافت‌ها و كارهای هنری مردم ارسباران كه نمونه كاملی از هنر ايرانی است.

..
ارسال نظر