اسرین

اسرین

اسرین اسم دخترانه است، معنی اسرین: (کردی) اشک، سرشک. به پاکی اشک.

در حال حاضر تقریباً 4925 نفر با اسم اسرین در قید حیات می باشند (این آمار تا سال 94 می باشد).

نام هایی که از نظر معنا مفهوم و مصداق به اسم اسرین نزدیک می باشد: آندیا، اسرا، آوینا، آنتیا، آرتینا
نام هایی که با اسرین هما آوا بوده و دارای تلفظی مشابه می باشند: سروین، نسرین، اترین، ادلیا
نام هایی که از لحاظ نوشتاری با اسرین مشابه هستند: استیر، آیرین، اترین، آسیه

ارسال نظر